President Jacob Zuma on 2017 Mandela Day

President Jacob Zuma on 2017 Mandela Day